Technický dozor investora (TDI) - obsah činností

 • prostudování podkladů nutných k řádnému provedení stavby (projektová dokumentace, stavební povolení, smlouva o dílo apod.)
 • dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby
 • organizování a řízení pravidelných kontrolních dnů, včetně pořizování zápisů
 • sledování vedení stavebního deníku
 • kontrola zakreslení případných změn do projektové dokumentace, vzniklých při provádění stavby
 • kontrola postupu prací dle harmonogramu a smlouvy o dílo
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti faktur, jejich soulad s podmínkami ve smlouvě o dílo
 • kontrola všech částí dodávek, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými
 • projednání případných změn a dodatků projektu, rozpočtu a smlouvy o dílo
 • spolupráce s projektantem a zhotovitelem při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu
 • sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek
 • spolupráce se zhotovitelem při výkonu opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
 • kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí stavby
 • organizační zajištění jednání o odevzdání a převzetí stavby
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
 • vyřízení případné změny stavby před dokončením
 • příprava podkladů pro kolaudaci stavby, případně zastupuje objednatele při kolaudačním řízení
 • zajišťování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení

Stavební dozor Brno

Ing. Ivan Reigl

Stavební dozor cena

Kontakt

Ing. Ivan Reigl
Roháčkova 130/5, Brno 617 00
(+420)724372011
15189716

Oblíbené odkazy